لیست قیمت تشک رویا

 توجه: لطفا برای اطلاع از قیمت بروز به لینک موجود در پایین صفحه مراجعه فرمایید.

رديف مدل محصولات ابعاد مشخصات تضمين كيفيت قيمت مصرف كننده
1 تشك رويا 1 (اولترا 2) 200 * 90 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 695,000
2 تشك رويا 1 (اولترا 2) 200 * 100 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 772,000
3 تشك رويا 1 (اولترا 2) 200 * 120 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 925,000
4 تشك رويا 1 (اولترا 2) 200 * 140 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 1,078,000
5 تشك رويا 1 (اولترا 2) 200 * 160 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 1,238,000
6 تشك رويا 1 (اولترا 2) 200 * 180 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 1,391,000
7 تشك رويا 1 (اولترا 2) 200 * 200 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 1,544,000
8 تشك رويا 2 يك طرفه (اولترا 3) 200 * 90 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 497,000
9 تشك رويا 2 يك طرفه (اولترا 3) 200 * 100 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 551,000
10 تشك رويا 2 يك طرفه (اولترا 3) 200 * 120 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 661,000
11 تشك رويا 2 يك طرفه (اولترا 3) 200 * 140 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 770,000
12 تشك رويا 2 يك طرفه (اولترا 3) 200 * 160 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 884,000
13 تشك رويا 2 يك طرفه (اولترا 3) 200 * 180 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 994,000
14 تشك رويا 2 يك طرفه (اولترا 3) 200 * 200 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 1,103,000
15 تشك رويا 3 (اولترا 4) 200 * 90 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 441,000
16 تشك رويا 3 (اولترا 4) 200 * 100 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 490,000
17 تشك رويا 3 (اولترا 4) 200 * 120 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 587,000
18 تشك رويا 3 (اولترا 4) 200 * 140 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 684,000
19 تشك رويا 3 (اولترا 4) 200 * 160 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 786,000
20 تشك رويا 3 (اولترا 4) 200 * 180 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 883,000
21 تشك رويا 3 (اولترا 4) 200 * 200 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 980,000
22 تشك رويا 4 (بونل 1) 200 * 90 فنري شش سال 447,000
23 تشك رويا 4 (بونل 1) 200 * 100 فنري شش سال 496,000
24 تشك رويا 4 (بونل 1) 200 * 120 فنري شش سال 594,000
25 تشك رويا 4 (بونل 1) 200 * 140 فنري شش سال 692,000
26 تشك رويا 4 (بونل 1) 200 * 160 فنري شش سال 795,000
27 تشك رويا 4 (بونل 1) 200 * 180 فنري شش سال 894,000
28 تشك رويا 4 (بونل 1) 200 * 200 فنري شش سال 992,000
29 تشك رويا 5 (بونل 2) 200 * 90 فنري پنج سال 339,000
30 تشك رويا 5 (بونل 2) 200 * 100 فنري پنج سال 377,000
31 تشك رويا 5 (بونل 2) 200 * 120 فنري پنج سال 451,000
32 تشك رويا 5 (بونل 2) 200 * 140 فنري پنج سال 526,000
33 تشك رويا 5 (بونل 2) 200 * 160 فنري پنج سال 604,000
34 تشك رويا 5 (بونل 2) 200 * 180 فنري پنج سال 679,000
35 تشك رويا 5 (بونل 2) 200 * 200 فنري پنج سال 754,000
36 تشك رويا 6 (بونل 3) 200 * 90 فنري پنج سال 294,000
37 تشك رويا 6 (بونل 3) 200 * 100 فنري پنج سال 326,000
38 تشك رويا 6 (بونل 3) 200 * 120 فنري پنج سال 391,000
39 تشك رويا 6 (بونل 3) 200 * 140 فنري پنج سال 455,000
40 تشك رويا 6 (بونل 3) 200 * 160 فنري پنج سال 523,000
41 تشك رويا 6 (بونل 3) 200 * 180 فنري پنج سال 588,000
42 تشك رويا 6 (بونل 3) 200 * 200 فنري پنج سال 652,000
43 تشك رويا 7 (بونل 4) 200 * 90 فنري چهار سال 241,000
44 تشك رويا 7 (بونل 4) 200 * 100 فنري چهار سال 268,000
45 تشك رويا 7 (بونل 4) 200 * 120 فنري چهار سال 321,000
46 تشك رويا 7 (بونل 4) 200 * 140 فنري چهار سال 374,000
47 تشك رويا 7 (بونل 4) 200 * 160 فنري چهار سال 429,000
48 تشك رويا 7 (بونل 4) 200 * 180 فنري چهار سال 483,000
49 تشك رويا 7 (بونل 4) 200 * 200 فنري چهار سال 536,000
50 تشك رويا 8 (بونل 5) 200 * 90 فنري سه سال 196,000
51 تشك رويا 8  (بونل 5) 200 * 100 فنري سه سال 218,000
52 تشك رويا 8 (بونل 5) 200 * 120 فنري سه سال 261,000
53 تشك رويا 8 (بونل 5) 200 * 140 فنري سه سال 304,000
54 تشك رويا 8 (بونل 5) 200 * 160 فنري سه سال 350,000
55 تشك رويا 8 (بونل 5) 200 * 180 فنري سه سال 393,000
56 تشك رويا 8 (بونل 5) 200 * 200 فنري سه سال 436,000
57 تشك رويا 9 (بونل 6) 200 * 90 فنري دو سال 170,000
58 تشك رويا 9 (بونل 6) 200 * 100 فنري دو سال 188,000
59 تشك رويا 9 (بونل 6) 200 * 120 فنري دو سال 226,000
60 تشك رويا 9 (بونل 6) 200 * 140 فنري دو سال 263,000
61 تشك رويا 9 (بونل 6) 200 * 160 فنري دو سال 302,000
62 تشك رويا 9 (بونل 6) 200 * 180 فنري دو سال 339,000
63 تشك رويا 9 (بونل 6) 200 * 200 فنري دو سال 377,000
64 تشك رويا 10 (مدیکال 3) 200 * 90 اسفنجي پنج سال 436,000
65 تشك رويا 10 (مدیکال 3) 200 * 100 اسفنجي پنج سال 483,000
66 تشك رويا 10 (مدیکال 3) 200 * 120 اسفنجي پنج سال 579,000
67 تشك رويا 10 (مدیکال 3) 200 * 140 اسفنجي پنج سال 675,000
68 تشك رويا 10 (مدیکال 3) 200 * 160 اسفنجي پنج سال 776,000
69 تشك رويا 10 (مدیکال 3) 200 * 180 اسفنجي پنج سال 872,000
70 تشك رويا 10 (مدیکال 3) 200 * 200 اسفنجي پنج سال 967,000
71 تشك رويا مديكال (مدیکال 2) 200 * 90 اسفنجي پنج سال 476,000
72 تشك رويا مديكال (مدیکال 2) 200 * 100 اسفنجي پنج سال 529,000
73 تشك رويا مديكال (مدیکال 2) 200 * 120 اسفنجي پنج سال 634,000
74 تشك رويا مديكال (مدیکال 2) 200 * 140 اسفنجي پنج سال 739,000
75 تشك رويا مديكال (مدیکال 2) 200 * 160 اسفنجي پنج سال 848,000
76 تشك رويا مديكال (مدیکال 2) 200 * 180 اسفنجي پنج سال 953,000
77 تشك رويا مديكال (مدیکال 2) 200 * 200 اسفنجي پنج سال 1,058,000
78 تشك رويا 20 (مدیکال 4) 200 * 90 اسفنجي يك سال 288,000
79 تشك رويا 20 (مدیکال 4) 200 * 100 اسفنجي يك سال 320,000
80 تشك رويا 20 (مدیکال 4) 200 * 120 اسفنجي يك سال 384,000
81 تشك رويا 20 (مدیکال 4) 200 * 140 اسفنجي يك سال 447,000
82 تشك رويا 20 (مدیکال 4) 200 * 160 اسفنجي يك سال 514,000
83 تشك رويا 20 (مدیکال 4) 200 * 180 اسفنجي يك سال 577,000
84 تشك رويا 20 (مدیکال 4) 200 * 200 اسفنجي يك سال 641,000
85 تشك رويا كودك 8 (بونل 5) 130 * 70 فنري دو سال 105,000
86 تشك رويا كودك 8 (بونل 5) 135 * 70 فنري دو سال 105,000
87 تشك رويا كودك 8 (بونل 5) 180 * 80 فنري دو سال 158,000
88 تشک رویا کودک 5 (بونل 2) 180 * 80 فنری پنج سال 288,000
89 تشک رویا کودک 3 (اولترا 4) 180 * 80 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 374,000
90 تشك مهمان يك نفره اسفنجي   99,000
91 تخت با رويه پارچه 200 * 90 چوبي يك سال 216,000
92 تخت با رويه پارچه 200 * 100 چوبي يك سال 240,000
93 تخت با رويه پارچه 200 * 120 چوبي يك سال 288,000
94 تخت با رويه پارچه 200 * 140 چوبي يك سال 335,000
95 تخت با رويه پارچه 200 * 160 چوبي يك سال 385,000
96 تخت فلزی با رویه پارچه 200 * 90 فلزی یک سال 256,000
97 تخت فلزی با رویه پارچه 200 * 100 فلزی یک سال 284,000
98 تخت فلزی با رویه پارچه 200 * 120 فلزی یک سال 340,000
99 تخت فلزی با رویه پارچه 200 * 140 فلزی یک سال 397,000
100 تخت فلزی با رویه پارچه 200 * 160 فلزی یک سال 455,000
101 تاج 90 MDF   107,000
102 تاج 120 MDF   141,000
103 تاج 140 MDF   166,000
104 تاج 160 MDF   191,000
105 تاج 180 MDF   214,000
106 محافظ تشك كودك 135 * 70 پارچه ضد آب   24,600
107 محافظ تشك نوجوان 180 * 80 پارچه ضد آب   37,000
108 محافظ تشك 200 * 90 پارچه ضد آب   41,000
109 محافظ تشك 200 * 100 پارچه ضد آب   45,000
110 محافظ تشك 200 * 120 پارچه ضد آب   55,500
111 محافظ تشك 200 * 140 پارچه ضد آب   63,700
112 محافظ تشك 200 * 160 پارچه ضد آب   74,000
113 محافظ تشك 200 * 180 پارچه ضد آب   82,000
114 محافظ تشك 200 * 200 پارچه ضد آب   90,400
115 بالش سوپر پلاس 70 * 50 الیاف میکرو   45,000
116 بالش رویا 1 70 * 50 الیاف میکرو   32,400
117 بالش رویا 2 70 * 50 الیاف میکرو   26,000
           

کرایه حمل و مسئولیت بار به عهده خریدار می باشد.

کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

لینک صفحه مربوط به دانلود آخرین کاتالوگ تشک رویا

توجه: لطفا برای اطلاع از قیمت بروز به لینک موجود در پایین صفحه مراجعه فرمایید.

لیست قیمت جدید تشک رویا برای سال 96 در سایت قرار گرفت:

لیست قیمت تشک رویا 96