برای استفـاده از خدمات تعمیرات، لطفا از طریق تلگرام با شماره های زیر در تماس باشید و عکس مورد تعمیری رو ارسال نمایید:

09199124592  فیض الهی

09351055252  آقای رضا تونکو

تعميرات مبلمان