بسته های پیشنهادی جهیزیه

در بخش بسته های پیشنهادی جهیزیه، چند مدل محصول از انواع سرویس چوب را که از لحاظ قیمت یا سبک کار، در یک سطح هستند، معرفی می نماییم.

اجزای بسته های معرفی شده، در حالت فروش مجموعه با قیمتی به مراتب پایین تر ارایه می شوند.