لیست قیمت تشک رویارديف مدل محصولات ابعاد مشخصات تضمين كيفيت قيمت مصرف كننده
1 تشك رويا 1 200 * 90 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 6,763,809
2 تشك رويا 1 200 * 100 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 7,508,839
3 تشك رويا 1 200 * 120 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 8,997,885
4 تشك رويا 1 200 * 140 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 10,486,933
5 تشك رويا 1 200 * 160 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 12,038,572
6 تشك رويا 1 200 * 180 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 13,527,619
7 تشك رويا 1 200 * 200 فنر منفصل (پاكتي) هشت سال 15,016,667
8 تشك رويا 2 يك طرفه 200 * 90 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 4,833,600
9 تشك رويا 2 يك طرفه 200 * 100 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 5,363,600
10 تشك رويا 2 يك طرفه 200 * 120 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 6,435,715
11 تشك رويا 2 يك طرفه 200 * 140 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 7,495,715
12 تشك رويا 2 يك طرفه 200 * 160 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 8,606,191
13 تشك رويا 2 يك طرفه 200 * 180 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 9,666,191
14 تشك رويا 2 يك طرفه 200 * 200 فنر منفصل (پاكتي) هفت سال 10,739,315
15 تشك رويا 3 200 * 90 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 4,290,476
16 تشك رويا 3 200 * 100 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 4,770,000
17 تشك رويا 3 200 * 120 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 5,716,933
18 تشك رويا 3 200 * 140 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 6,662,857
19 تشك رويا 3 200 * 160 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 7,647,143
20 تشك رويا 3 200 * 180 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 8,594,076
21 تشك رويا 3 200 * 200 فنر منفصل (پاكتي) شش سال 9,540,000
22 تشك رويا 4 200 * 90 فنري شش سال 4,354,076
23 تشك رويا 4 200 * 100 فنري شش سال 4,820,476
24 تشك رويا 4 200 * 120 فنري شش سال 5,779,524
25 تشك رويا 4 200 * 140 فنري شش سال 6,738,572
26 تشك رويا 4 200 * 160 فنري شش سال 7,735,981
27 تشك رويا 4 200 * 180 فنري شش سال 8,695,028
28 تشك رويا 4 200 * 200 فنري شش سال 9,654,076
29 تشك رويا 5 200 * 90 فنري پنج سال 3,306,191
30 تشك رويا 5 200 * 100 فنري پنج سال 3,672,648
31 تشك رويا 5 200 * 120 فنري پنج سال 4,391,428
32 تشك رويا 5 200 * 140 فنري پنج سال 5,123,333
33 تشك رويا 5 200 * 160 فنري پنج سال 5,880,476
34 تشك رويا 5 200 * 180 فنري پنج سال 6,612,381
35 تشك رويا 5 200 * 200 فنري پنج سال 7,332,172
36 تشك رويا 6 200 * 90 فنري پنج سال 2,865,028
37 تشك رويا 6 200 * 100 فنري پنج سال 3,180,000
38 تشك رويا 6 200 * 120 فنري پنج سال 3,798,839
39 تشك رويا 6 200 * 140 فنري پنج سال 4,429,791
40 تشك رويا 6 200 * 160 فنري پنج سال 5,085,981
41 تشك رويا 6 200 * 180 فنري پنج سال 5,716,933
42 تشك رويا 6 200 * 200 فنري پنج سال 6,347,885
43 تشك رويا 7 200 * 90 فنري چهار سال 2,347,143
44 تشك رويا 7 200 * 100 فنري چهار سال 2,612,648
45 تشك رويا 7 200 * 120 فنري چهار سال 3,129,524
46 تشك رويا 7 200 * 140 فنري چهار سال 3,634,285
47 تشك رويا 7 200 * 160 فنري چهار سال 4,177,409
48 تشك رويا 7 200 * 180 فنري چهار سال 4,694,285
49 تشك رويا 7 200 * 200 فنري چهار سال 5,212,172
50 تشك رويا 8 200 * 90 فنري سه سال 1,918,095
51 تشك رويا 8  200 * 100 فنري سه سال 2,120,000
52 تشك رويا 8 200 * 120 فنري سه سال 2,549,048
53 تشك رويا 8  200 * 140 فنري سه سال 2,965,981
54 تشك رويا 8 200 * 160 فنري سه سال 3,407,143
55 تشك رويا 8 200 * 180 فنري سه سال 3,824,076
56 تشك رويا 8 200 * 200 فنري سه سال 4,253,124
57 تشك رويا 9 200 * 90 فنري دو سال 1,653,600
58 تشك رويا 9 200 * 100 فنري دو سال 1,830,267
59 تشك رويا 9 200 * 120 فنري دو سال 2,195,715
60 تشك رويا 9 200 * 140 فنري دو سال 2,562,172
61 تشك رويا 9 200 * 160 فنري دو سال 2,940,743
62 تشك رويا 9 200 * 180 فنري دو سال 3,306,191
63 تشك رويا 9 200 * 200 فنري دو سال 3,672,648
64 تشك رويا 10 200 * 90 اسفنجي پنج سال 4,240,000
65 تشك رويا 10 200 * 100 اسفنجي پنج سال 4,704,381
66 تشك رويا 10 200 * 120 اسفنجي پنج سال 5,643,239
67 تشك رويا 10 200 * 140 اسفنجي پنج سال 6,572,000
68 تشك رويا 10 200 * 160 اسفنجي پنج سال 7,551,239
69 تشك رويا 10 200 * 180 اسفنجي پنج سال 8,480,000
70 تشك رويا 10 200 * 200 اسفنجي پنج سال 9,408,761
71 تشك رويا مديكال 200 * 90 اسفنجي پنج سال 4,633,715
72 تشك رويا مديكال 200 * 100 اسفنجي پنج سال 5,148,572
73 تشك رويا مديكال 200 * 120 اسفنجي پنج سال 6,168,191
74 تشك رويا مديكال 200 * 140 اسفنجي پنج سال 7,187,809
75 تشك رويا مديكال 200 * 160 اسفنجي پنج سال 8,257,905
76 تشك رويا مديكال 200 * 180 اسفنجي پنج سال 9,277,524
77 تشك رويا مديكال 200 * 200 اسفنجي پنج سال 10,297,143
78 تشك رويا 20 200 * 90 اسفنجي يك سال 2,809,000
79 تشك رويا 20 200 * 100 اسفنجي يك سال 3,117,725
80 تشك رويا 20 200 * 120 اسفنجي يك سال 3,736,500
81 تشك رويا 20 200 * 140 اسفنجي يك سال 4,353,950
82 تشك رويا 20 200 * 160 اسفنجي يك سال 5,000,550
83 تشك رويا 20 200 * 180 اسفنجي يك سال 5,618,000
84 تشك رويا 20 200 * 200 اسفنجي يك سال 6,235,450
85 تشك رويا كودك 8 130 * 70 فنري دو سال 1,019,616
86 تشك رويا كودك 8 135 * 70 فنري دو سال 1,019,619
87 تشك رويا كودك 8 180 * 80 فنري دو سال 1,534,476
88 تشك مهمان يك نفره اسفنجي   868,191
89 BOX 200 * 90 چوبي يك سال 1,464,819
90 BOX 200 * 100 چوبي يك سال 1,626,343
91 BOX 200 * 120 چوبي يك سال 1,948,381
92 BOX 200 * 140 چوبي يك سال 2,271,428
93 BOX 200 * 160 چوبي يك سال 2,608,609
94 تخت با رويه پارچه 200 * 90 چوبي يك سال 2,089,715
95 تخت با رويه پارچه 200 * 100 چوبي يك سال 2,321,905
96 تخت با رويه پارچه 200 * 120 چوبي يك سال 2,766,095
97 تخت با رويه پارچه 200 * 140 چوبي يك سال 3,230,476
98 تخت با رويه پارچه 200 * 160 چوبي يك سال 3,715,048
99 تاج 90 MDF   997,409
100 تاج 120 MDF   1,318,439
101 تاج 140 MDF   1,538,515
102 تاج 160 MDF   1,772,724
103 تاج 180 MDF   1,977,657
104 محافظ تشك كودك 135 * 70 پارچه ضد آب   235,219
105 محافظ تشك نوجوان 180 * 80 پارچه ضد آب   337,181
106 محافظ تشك 200 * 90 پارچه ضد آب   381,600
107 محافظ تشك 200 * 100 پارچه ضد آب   425,009
108 محافظ تشك 200 * 120 پارچه ضد آب   512,839
109 محافظ تشك 200 * 140 پارچه ضد آب   585,524
110 محافظ تشك 200 * 160 پارچه ضد آب   689,505
111 محافظ تشك 200 * 180 پارچه ضد آب   762,191
112 محافظ تشك 200 * 200 پارچه ضد آب   835,885
113 تشك مبل رويا يك نفره اسفنجي   4,956,761
114 حفاظ تشك مبل       898,476

 

لينك كاتالوگ رايگان تشك رويا :
http://www.jahizieh.net/products/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA...

تحويل رايگان در تهران